ΣΕΡΡΕΣ: Αποφάσεις για τις δαπάνες του δήμου

ΣΕΡΡΕΣ: Αποφάσεις για τις δαπάνες του δήμου

11.01.19, 15:35

ΣΕΡΡΕΣ: Αποφάσεις για τις δαπάνες του δήμου

Στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:30΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ230/11-9-2017 Προσφυγής-αίτησης συμβιβασμού του κ. Κάντιου Άγγελου του Στέφανου, κατά και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 2ο: ΄Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018”.

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση  του πρακτικού  1  της  επιτροπής  διαγωνισμού  ελέγχου και αξιολόγησης  των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 60.000,00  € χωρίς Φ.Π.Α. & 74.400,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και κήρυξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση εκτέλεσης με απ΄ ευθείας ανάθεση στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 64117, μέρους της προμήθειας “καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων για τρία (3) έτη”,  ποσού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. & 49.600,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση εκτέλεσης με απ΄ ευθείας ανάθεση στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 63518, μέρους της προμήθειας τροφίμων (γάλα), πoσού 22.693,21 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 14 της υπ΄ αριθ. 415/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών με θέμα “Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Μοιράσου το:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.