ΣΕΡΡΕΣ: Αποφάσεις για τις δαπάνες του Δήμου

ΣΕΡΡΕΣ: Αποφάσεις για τις δαπάνες του Δήμου

18.02.19, 18:04

ΣΕΡΡΕΣ: Αποφάσεις για τις δαπάνες του Δήμου

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στην εκδίκαση της με αριθμό ΜΙΣΘ 15/2018 αγωγής αποζημίωσης της τελούσας υπό καθεστώς εκκαθάρισης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΕΝΤΕΣ – Δ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΥΦΤΟ Ι.Κ.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 6/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (τακτικής διαδικασίας).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του πρακτικού 4 της Επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ”, προϋπολογισμού 54.125,60 € με Φ.Π.Α.. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 01/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, έγκριση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου, προϋπολογισμού 69.836,80 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για τη διενέργεια της διαδικασίας του 2ου γύρου της διαπραγμάτευσης, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσεις των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, μετά από άγονο διαγωνισμό, για την προμήθεια “Διπλοκάμπινου ημιφορτηγού 1,5 tn”, προϋπολογισμού 34.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 42.160,00 € με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Μοιράσου το:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.