ΣΕΡΡΕΣ: Αποφάσεις για τις δαπάνες του Δήμου

ΣΕΡΡΕΣ: Αποφάσεις για τις δαπάνες του Δήμου

24.09.18, 08:16

ΣΕΡΡΕΣ: Αποφάσεις για τις δαπάνες του Δήμου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής του Ναζιρόπουλου Βασιλείου του Χριστοφόρου, ιδιοκτήτη καταστήματος επιχείρησης αναψυχής με την επωνυμία “Άρωμα Πολιτείας”, κατά της υπ΄ αριθμ. 473/29349/10-07-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 2ο:  Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ετερόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.” και διακριτικό τίτλο “BARAZZ”, κατά της υπ΄ αριθμ. 472/29348/10-07-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 3ο:   Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής του κ. Φώτιου Τσακίρογλου του Πέτρου, πρώην ιδιοκτήτη του καταστήματος Επιχείρηση Καφέ – Μπάρ με την επωνυμία “ΑΝΤΙΚΑ”, κατά της υπ΄ αριθμ. 537/33606/10-08-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 4ο:   Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΣΕΔΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” και διακριτικό τίτλο “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, κατά της υπ΄ αριθμ. 698/45263/20-10-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 5ο:  Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΣΕΔΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” και διακριτικό τίτλο “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, κατά της υπ΄ αριθμ. 538/10-08-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 6ο:   Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ FRUITS A.E.”, κατά της υπ΄ αριθμ. 143/7781/28-02-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 7ο:  Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής του Αβραάμ Πελιτάρη του Νικολάου, κατά της υπ΄ αριθμ. 342/19706/16-05-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής του Ιωάννη Ρουπάκη του Ηλία, κατά της υπ΄ αριθμ. 431/27552/27-06-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 9ο:   Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε.”, κατά της υπ΄ αριθμ. 470/29346/10-07-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε.”, κατά της υπ΄ αριθμ. 471/29347/10-07-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε.”, κατά της υπ΄ αριθμ. 299/16521/27-04-2017 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 12ο: Άσκηση  ή  μη  ενδίκου  μέσου κατά της με αριθμό 208/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σχετικής με αγωγή του κ. Χρήστου Ιωαννίδη του Ελευθερίου, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση  ή  μη  ενδίκου  μέσου κατά της με αριθμό 148/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών – Τακτική Διαδικασία, σχετικής με αγωγή του κ. Βασιλείου Καφταντζή του Γεωργίου και κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 14ο: Άσκηση  ή  μη  αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της με αριθμό 1778/2018 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ΄).

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση   πρακτικού   αξιολόγησης   προσφορών   συνοπτικού  διαγωνισμού  ανάθεσης   της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης  της  σύμβασης  του  έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης  της  σύμβασης  του  έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης  της  σύμβασης  του  έργου:  «ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ».

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση  του  πρακτικού  3  της επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2018-2019», προϋπολογισθείσας αξίας 144.637,50 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και 179.350,50 € με Φ.Π.Α. και κήρυξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση  των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «Ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 136.019,50€ χωρίς Φ.Π.Α. και 168.664,18€ με Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 20/2018  μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  του  Δήμου  Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, έγκριση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια «τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών Προσώπων του», για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 522.053,02€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 593.956,43€ με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 16/2018  μελέτης της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, έγκριση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια «καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών Προσώπων του», για τρία (3) έτη, προϋπολογισμού 2.591.563,50€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 3.213.538,74€ με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση  του  πρακτικού  2  της  Επιτροπής  διαγωνισμών  βαθμολόγησης  των  οικονομικών προσφορών και στάθμισης βαθμολογίας των τεχνικών & οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ”, προϋπολογισμού 54.125,60 € με Φ.Π.Α.. και κήρυξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση  του  πρακτικού  2  της επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών τεχνολογίας – πληροφορικής & φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας 54.907,20 € με Φ.Π.Α.και κήρυξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση   του   πρακτικού  1   της  επιτροπής   διαγωνισμών   ελέγχου   και   αξιολόγησης  των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής (ΟΜΑΔΑ Α), για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας 29.053,20 € με Φ.Π.Α, και κήρυξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 26ο: Ανάκληση  απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των άρθρων 203 παρ. 1 περιπτ ε’ και 283 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”).

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 66/2018  μελέτης της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, έγκριση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 19.964,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση  του  πρακτικού  2  της επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου Σερρών έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, προϋπολογισθείσης αξίας 41.116,18 € χωρίς ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’ αριθμ. 78  αγροτεμαχίου  του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη.

ΘΕΜΑ 30ο: Συγκρότηση   ετήσιας   επιτροπής   διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  διαδικασιών   σύναψης δημοσίων συμβάσεων ποσού από 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, πλην  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση   ετήσιας   επιτροπής   διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  διαδικασιών   σύναψης δημοσίων συμβάσεων ποσού έως 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, πλην  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 32ο: Άσκηση  ή  μη  ενδίκου  μέσου κατά της με αριθμό 1775/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, (Τμήμα ΣΤ), σχετικής με αγωγή της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ Κ. – ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ ΕΥ. Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑ».

ΘΕΜΑ 33ο: Άσκηση  ή  μη  ενδίκου  μέσου κατά της με αριθμό 1805/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Δ), σχετικής με αγωγή της ανώνυμης τεχνικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Μοιράσου το:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.