ΣΕΡΡΕΣ: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

ΣΕΡΡΕΣ: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

dsserrwn16112507.12.17, 22:14

ΣΕΡΡΕΣ: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σερρών, στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ   2ο:    Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, της Δ/νσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: α) Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης  οδικού δικτύου έτους 2016 και β) Αποπεράτωση   κλειστού   γυμναστηρίου Αγίου Ιωάννη Δήμου Σερρών.                                                                                                                  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   4ο:    Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2018.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες, καθώς επίσης και για εργασία πέραν του ωραρίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 110/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ με θέμα: ¨Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών για το έτος 2018¨.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 175/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με  θέμα: ¨Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014¨.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ: α) αρ.  204/2017  με   θέμα:  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2016 του ΟΠΑΚΠΑ¨  και β) αρ. 205/2017 με θέμα: ¨Έγκριση  προϋπολογισμού  οικ. έτους  2018 και  του  πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΠΑΚΠΑ¨ .

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην Α/βάθμια και Β/βάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών για το έτος 2018.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ  13οΠερί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης λύσης σύμβασης του κτηνιάτρου κ. Αγαθαγγελίδη Κυριάκου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.                 

ΘΕΜΑ  14ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης επιπλέον ποσού 6.000,00 € για την υλοποίηση νέων δράσεων από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου MAPS και έγκριση συμμετοχής σε αυτές.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.  

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση τροποποίησης μέρους της υπ’ αριθμ. 804/2017 Α.Δ.Σ. “¨Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: Δημιουργία  πολιτιστικού   διπόλου   στην   διασυνοριακή   περιοχή Cultural Dipole¨, στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 ¨Προμήθειας διατακτικών δεμάτων αγάπης (τροφίμων) σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων έτους 2017 – Χριστουγέννων και Πάσχα έτους 2018¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Σχετικά με προμήθεια πινάκων ζωγραφικής.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών: α) Οικονομική αποτίμηση του Δημοτικού Δάσους Σερρών και β) Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 50107/25-11-2016 σύμβασης για την προμήθεια ¨γάλακτος, τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Σερρών, για το έργο: ¨Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  22ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την υπηρεσία ¨Ευρεία επιθεώρηση οδικής ασφάλειας του δημοτικού οδικού δικτύου¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  24ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την παροχή υπηρεσιών ¨Καθαρισμός υδροληψίας τάφρου Μπέλιτσας¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  25ο:   Κατηγοριοποίηση αυτοκινητοδρομίου Σερρών σύμφωνα με το Ν. 4479/2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το δασικό φυτώριο Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ  27ο:   Εξέταση αιτήματος αγροτών περί αναδρομικής εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 549/2017 Α.Δ.Σ., για το έτος 2016.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  28ο:   Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων για το έτος 2018 σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Μπαλουκτσή Βασιλείου για κατάληψη δημοτικής έκτασης τμημάτων αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  30ο:   Περί διαγραφής ακινήτου με ΑΚ 19441 στο Ο.Π. 520, από το Κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  31ο:   Σχετικά με ανανέωση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αίθουσας του δημοτικού σχολείου Βαμβακούσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακούσας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ., Μερετούδης Δ., Γρηγοριάδης Χ., Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  33ο:   Υποβολή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, της ένστασης του αναδόχου επί του πρωτοκόλλου και των απόψεων της επιτροπής για το έργο: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν. 3699/2008.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων: α) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018, β) Εργασίες αποκατάστασης ουσιωδών ελαττωμάτων στο έργο των βιοκλιματικών αναβαθμίσεων και γ) Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων: α) Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017, β) Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης κτηρίου αυτοκινητοδρομίου Σερρών και γ) Εργασίες  οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών, έτους 2016.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  36ο:   Σχετικά με τοποθέτηση ξύλινων επιφανειών σε κοινόχρηστο χώρο: α) του καταστήματος καφέ ¨Η ΠΛΑΤΕΙΑ¨ (Πλ. Ελευθερίας) και β) του κατ/τος ¨ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ¨ (Πεζόδρομος Κερκύρας) ως χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  37ο:   Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 789/2017 Α.Δ.Σ. και έγκριση διαγραφής του υπ’ αριθμ. 2065/2017 χρηματικού καταλόγου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  39ο:   Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακά επιδόματα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ  40ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  41ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  42ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου κ. Αραμπατζή Θεόδωρου, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Μοιράσου το:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.